think113

12 tekstów – auto­rem jest think113.

Przyszłość

Gdy byłam małą dziew­czynką, która nie zda­wała so­bie spra­wy z po­wagi wy­borów dro­gi życia. za­dawa­no mi wiele py­tań. Kiedyś
wy­dawały się ba­nal­nie pros­te, od­po­wie­dzi na­suwały się na jeżyk bez ja­kiego­kol­wiek zas­ta­nowienia. We­roni­siu, kim [...] — czytaj całość

opowiadanie • 15 czerwca 2012, 00:09

Przez dziurkę od klucza

Ot­worzyłam oko, pro­mienie słoneczne do­bijały się z dwo­ru. Po­woli prze­nikały przez szy­by a następnie wbi­jały się do po­koju
raz za ra­zem jak od­strzały na woj­nie. Wstałam z łóżka. W su­mie nie wyglądało [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 czerwca 2012, 23:52

Wadą ideal­ne­go jest idealność. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 czerwca 2012, 21:03

Dusza

W duszy mu­zyka gra, słyszę ją codziennie.
Słyszę wychodzące z niej dźwięki.
Ona poz­wa­la mi wy­bierać naj­lep­szą drogę .
Poz­wa­la mi za­pom­nieć o całym świecie,
więc wyłączam ją i żyję realiami. 

wiersz • 6 czerwca 2012, 19:53

Dramat.

Są uli­ce, który­mi strach się prze­mie­szczać. Są ta­kie dziel­ni­ce, które na­pawają prze­rażaniem. Gdy słońce zachodzi, gdy pro­mienie słoneczne nie oświetlą już tych uliczek. Z za­kamarków wychodzą ta­cy ludzie, którzy nie cac­kają się [...] — czytaj całość

opowiadanie • 5 czerwca 2012, 23:13

Już nic nie jest ta­kie jak daw­niej i na­wet nig­dy nie będzie, nie sta­raj się.
Podążamy drogą przez­nacza­nia. Kroczy­my tym szla­kiem, spoglądając
uważnie na zna­ki, by za wszelką cenę dojść do upragnionego [...] — czytaj całość

myśl • 2 czerwca 2012, 21:48

Długa droga w dół

Zmęcze­ni i sen­ni szliśmy dwo­ma to­rami, wy­ryty­mi od częste­go prze­jaz­du samochodem.
Nasza czwórka była pod wpływem al­ko­holu, idąc szosą, która nieg­dyś była krótką trasą,
dłużyła się w nies­kończo­ność, nag­le z nikąd za­paliło się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 marca 2012, 21:54

Mieć wiarę to lep­sze, niż tyl­ko mieć nadzieję. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 stycznia 2012, 20:50

Pewnego ranka...

Każde­go ran­ka, gdy słońce wychodzi zza ho­ryzon­tu widzę ciebie. Two­je po­wieki, po­woli ot­wiera­ne jak lek­ki pod­much wiat­ru. Oczy, w których wi­dać ocean spo­koju wy­lewa się uczu­ciami, na­tomiast us­ta pogłębiają się by zaczerpnąć [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 stycznia 2012, 20:54

czas i miejsce ze snów...

Wa­kac­je – stra­ta poczu­cia cza­su, wol­ność od fasze­rowa­nia się wiado­mościami oraz pełne wrażeń i nieza­pom­nianych chwil. Tak właśnie przy­darzyło mi się rok te­mu.
Os­tatni ich tydzień, czas tak zwa­nego ocze­kiwa­nia na mannę [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 stycznia 2012, 23:31
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

think113

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność